Напредък и резултати - Strandja

СВ005.1.22.105 „Красотата на Странджа"
Отиване към съдържанието
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ:
СОЦИАЛНИ МРЕЖИ:
АКТУАЛНО:
За проекта
Приоритетна ос 2: Устойчив туризъм  
Предстои изпълнението на основните дейности по проекта - Проучвания, анализ и консултации за подготовка на материали за туристически пътеводител. Организиране на обучителен семинар.
Дейностите ще се изпълняват паралелно в България и Турция. Целта е да се събере база данни и да се подготвят материали  за  изработването на триезичен туристически пътеводител с общи дестинации. Събраните материали ще бъдат използвани за промотиране на културно-историческото и природно наследство в трансграничия регион.

Очаквани продукти и резултати:
ПП2: Доклад от проучванията в България (на български и английски език) – на хартиен и електронен носител –100 страници.
ПП3: Доклад от проучванията в Турция (на турски и английски ези) – на хартиен и електронен носител –100 страници.
ПП2: Проведен двудневен обучителен семинар в Свиленград ; обучени 30 участници (ученици). Всеки участник получава сертификат от обучението.
ПП3: Проведен двудневен обучителен семинар в Къркларели; обучени 30 участници (ученици). Всеки участник получава сертификат от обучението
ПП2: Доклад с подготвените материали в България за изработване на туристически пътеводител на български и английски – 50 страници.
ПП3: Доклад с подготвените материали в Турция за изработване на туристически пътеводител на турски и английски – 50 страници.

Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програма Интеррег - ИПП за трансгранично сътрудничество България - Турция.
Този уебсайт е направен с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програма Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България-Турция, CCI No 2014TC16I5CB005. Съдържанието на уебсайта е отговорност единствено на Сдружение за насърчаване на обучението през целия живот и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.
Последна актуализация: 05.12.2018 г.
Дата на създаване: 04.12.2017 г.
© 2018 г., Систем 17
Назад към съдържанието