Цели и дейности - Strandja

СВ005.1.22.105 „Красотата на Странджа"
Отиване към съдържанието
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ:
СОЦИАЛНИ МРЕЖИ:
АКТУАЛНО:
За проекта
Основната цел на проекта е повишаване на туристическия потенциал в българо-турския трансграничен регион, чрез проучване, откриване и популяризиране на природното и културно наследство, с фокус върху Странджа. Специфичните цели на проекта са насочени към: създаване на успешен модел на трансгранично сътрудничество, провокиране на интерес сред младите хора в областта на туризма и насърчаване на туроператорите за предлагане на нови туристически дестинации.

Дейностите включват:
1) проучвания и анализи на потенциални туристически ресурси в трансграничния регион,
2) организиране на обучителни семинари за ученици в Свиленград и Къркларели;
3) подготовка на материали и изработване на триезичен пътеводител – на български, турски и английски език, предлагащ общи туристически дестинации;
4) организиране на кръгли маси в Свиленград и Къркларели;
5) учебни посещения в Странджа;
6) изпълнение на мерки за информация и публичност, като: създаване на триезичен уебсайт, провеждане на семинар в Харманли, изработване и разпространение на промоционални материали и др.

Очакваните резултати от изпълнението са:
1) изработени общи туристически дестинации;
2) подобряване на знанията и уменията на целевите групи за запознаване с възможностите за развитие на туризма в трансграничния регион, въз основа на опазване, развитие и популяризиране на природното и културното наследство;
3) повишаване на информираността за развитие на устойчив туризъм чрез съвместни действия. Изпълнението на проекта ще допринесе за създаване на положителен имидж на региона и потенциалното увеличаване на туристическите потоци.
Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програма Интеррег - ИПП за трансгранично сътрудничество България - Турция.
Този уебсайт е направен с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програма Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България-Турция, CCI No 2014TC16I5CB005. Съдържанието на уебсайта е отговорност единствено на Сдружение за насърчаване на обучението през целия живот и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.
Последна актуализация: 05.12.2018 г.
Дата на създаване: 04.12.2017 г.
© 2018 г., Систем 17
Назад към съдържанието